Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dance by Fernanda.

Om te kunnen nemen aan een dansles is het noodzakelijk  een proefles aan te vragen. Dit kan via de website, telefonisch of via de app. Iedereen heeft recht op het volgen van twee gratis proeflessen.

Na het volgen hiervan kunt u zich inschrijven op twee manieren:

 • Via het papieren inschrijfformulier (te verkrijgen is bij de dansschool)
 • Via online inschrijving, link wordt via de mail verzonden na het volgen van de proefles(sen).

INSCHRIJVING EN CONTRIBUTIE

 • Papieren inschrijfformulier:
  Volledig ingevuld en voorzien van handtekening, de eerst volgende les inleveren bij de dansdocent.
 • Online inschrijving:
  Deze dient na ontvangt (via de mail) binnen een week ingevuld te zijn.

Het lesgeld wordt geïncasseerd d.m.v. automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch aan het begin van elke maand van uw rekening geschreven. De genoemde prijzen zijn per maand en worden vooruitbetaald. Wij incasseren 11 maanden (tijdens de zomervakantie 1 maand niet), ofwel het jaarbedrag wordt verdeeld over 11 termijnen.

Let op: Over het verschuldigde maandbedrag wordt maandelijks €1,00 transactiekosten boven op de contributie berekend vanuit de betalingsorganisatie .

Tevens is de dansschool gerechtigd om de contributies kleinschalig te verhogen indien dit noodzakelijk geacht wordt.

INSCHRIJFGELD EENMALIG

Voor elk nieuw lid geldt eenmalig €12,50 inschrijfgeld. Via het inschrijfformulier kan worden aangegeven op welke wijze dit betaald kan worden. Via online inschrijven kan dit gelijk voldaan worden via IDeal.

KORTING
Bij elke 2e en 3e les geven wij een korting van 50%. Bij elke 4e les geven wij een korting van 75%. In elk geval wordt de duurste les als 1e berekend.

OPZEGGING
Het abonnement is alleen schriftelijk of via de mail te beëindigen. Dit kan via ons mailadres info@dancebyfernanda.nl. Zonder een bevestigingsbewijs van ontvangst van de dansstudio is de beëindiging van het abonnement niet geldig. Achterstallige contributie moet gelijktijdig met de opzegging worden voldaan. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.

 

KLEDING EN SCHOEISEL
Tijdens de lessen van Dance by Fernanda worden de leden verwacht in sportkleding en (afhankelijk van de les) op schone (binnen)schoenen, sneakers, of blote voeten etc.

OPTREDENS EN SHOWS
Het is ons streven dat iedere groep minimaal één maal per jaar een optreden kan verzorgen. Dit kan op verschillende locaties zijn. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.

WIJZIGINGEN
Bij adreswijziging dient de dansstudio mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De samenstelling van de groepen wordt door de docent(e) van de desbetreffende dansles, naar eigen inzicht ingedeeld en is o.a. afhankelijk van leeftijd, vorderingen, speciale omstandigheden en natuurlijk de wens van de leerling. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet, dit is altijd in overleg.

Lestijden en lesdagen kunnen ook tussentijds wisselen mocht dit nodig zijn. Ieder seizoen wordt het lesrooster opnieuw bekeken en heeft Dance by Fernanda het recht wijzigingen door te voeren in dien dit noodzakelijk is.

VAKANTIES
Tijdens de schoolvakanties, regio noord, worden er geen lessen gegeven. Tevens zijn wij alle nationale feestdagen gesloten m.u.v. dans optredens.

TOEGANG
De dansstudio heeft het recht zonder opgave van reden om personen de toegang tot de dansstudio te weigeren en leden uit te sluiten van deelname aan de lessen. Bezoekers (leerlingen, gasten etc.) dienen gedurende hun verblijf op het terrein van de dansstudio, de gegeven aanwijzingen door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

PUBLICATIES VAN FOTO'S EN VIDEO'S
Het is mogelijk dat er tijdens de danslessen/activiteiten van de dansstudio foto’s of video’s gemaakt worden van uzelf of uw kind. Deze worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden, zoals de social media kanalen (Facebook, Instagram en Tiktok) en You-Tube. Uiteraard plaatsen wij geen onverantwoorde content.

Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat met publicatie op het moment dat u getekend hebt voor inschrijving. Tenzij u schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, dit onder vermelding van uw naam en de dansles waar u of uw kind aan deelneemt.

AFWEZIGHEID TIJDENS DE LESSEN
Het kan bij iedereen voorkomen een keer niet te kunnen komen tijdens een dansles, mits een goede reden. Graag worden wij hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Wij streven er naar om iedereen aan te moedigen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de les. Veel afwezigheid kan leiden tot teveel gemis en daardoor de lessen niet meer kunnen volgen. Daarbij is ook dansen een teamsport en worden de lessen gegeven om toe te werken naar een show of optreden. En dat doen we samen. Dus is het van belang om zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de lessen. Ook voor de rest van de groep.


ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de dansdocent zal de dansstudio zich inzetten om gepaste vervanging en/of oplossing te zoeken.

Een les op een ander moment inhalen is niet mogelijk. Indien de les niet doorgaat ontvangen de leden (mits bereikbaar) bericht over de uitgevallen lessen. Dit zal telefonisch, per whatsapp of per mail gedaan worden op het bij ons bekende telefoonnummer of email adres. De dansstudio mag de dansles annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden voor een dansles, langdurige ziekte, overlijden, etc.


AANSPRAKELIJKHEID
Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolgd van het verblijf en/of de activiteiten op het terrein van of in de dansstudio. Het gebruik van onder meer de kleedkamers is geheel op eigen risico. We stellen het zeer op prijs dat een diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio, zullen ten alle tijden verhaald worden.

De dansstudio heeft voor ingeschreven leden een ongevallen verzekering afgesloten.

 

ALGEMENE REGELS

 • Wees op tijd in de les
 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de dansers zelf, dit is m.u.v. eventuele kijklessen en overleg afspraken met de docent.
 • Gebruik van kauwgom tijdens het trainen/dansen is niet toegestaan en zelfs gevaarlijk.
 • Wees mededansers niet tot overlast, schelden, vloeken en pesten is niet toegestaan.
 • Aanwezigheid is belangrijk, bij afwezigheid ontvangen wij graag een afmelding.

 

SLOTBEPALING

Dit zijn de algemene voorwaarden, bij inschrijving gaat de cursist en cursusgeldplechtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de dansstudio.